Wyszukiwarka

Prawa autorskie

Strona PC-Download.pl jest całkowicie legalna i nie przechowuje żadnych plików oprócz zdjęć i informacji tekstowych. Prezentowane informacje mają charakter poglądowy i nie łamią praw autorskich. Serwis w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest sklepem internetowym, pośredniczy on jedynie między usługodawcą, a usługobiorcą.

Należy pamiętać że nasza strona w żadnym wypadku nie oferuje pirackich treści które są nie zgodne z prawem. Informacje które są zawarte na stronie , są zamieszczane przez osoby trzecie i są one wyłącznie poglądowe, i w żadnym wypadku nie odnoszą się do końcowej zawartości realizowanej usługi.

Możesz być całkowicie bezpieczny o swoje dane osobowe, nigdzie ich nie udostępniamy ani nimi nie handlujemy. Możemy jedynie ujawnić twoje informacje w sytuacji tylko i wyłącznie gdy uznamy że jego ujawnienie jest właściwe w celu przestrzegania prawa oraz egzekwowania naszych zasad witryny jak i również naszych praw lub bezpieczeństwa.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku operator witryny, jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni wobec żadnej osoby za (a): wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrywające lub wynikowe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie lub zawartość, wpływ na działalność, przerwę w działalności, utratę przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych), jakkolwiek spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, umowy, czynu niedozwolonego, gwarancji, naruszenia obowiązków ustawowych, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli operator Witryny został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł je przewidzieć.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność operatora strony internetowej i jego podmiotów stowarzyszonych, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców, odnosząca się do usług będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez użytkownika operatorowi strony internetowej za poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym powstanie takiej odpowiedzialności. Ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie również w przypadku, gdy środek ten nie rekompensuje w pełni użytkownikowi żadnych strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności operatora Witryny oraz jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli za wszelkie zobowiązania, straty, szkody lub koszty, w tym uzasadnione honoraria prawników, poniesione w związku z lub wynikające z zarzutów, roszczeń, działań, sporów lub żądań wysuwanych przeciwko nim w wyniku lub w związku z Treścią Użytkownika, korzystaniem przez niego z Witryny lub Usług lub jakimkolwiek umyślnym uchybieniem z jego strony.

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i mają zastosowanie i są wiążące jedynie w zakresie, w jakim nie naruszają one żadnych obowiązujących przepisów prawa i mają być ograniczone do niezbędnego zakresu, tak aby nie czyniły niniejszej Umowy nielegalną, nieważną lub niewykonalną. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne.

Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające podlegają przepisom prawa materialnego i proceduralnego Berna w Szwajcarii, bez względu na jej przepisy dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w stosownym zakresie, przepisom prawa szwajcarskiego. Wyłączną jurysdykcją i miejscem podejmowania działań związanych z przedmiotem niniejszej Umowy są sądy stanowe i federalne w Bernie w Szwajcarii, a Państwo niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do rozprawy sądowej w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad odnoszących się do Strony lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy na Stronie. W takim przypadku zaktualizowana data zostanie zmieniona na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na takie zmiany.

Aby korzystać z naszej strony musisz mieć ukończone 18 lat (trzeba być osobą pełnoletnią) w innym wypadku należy natychmiast zaprzestać korzystanie ze strony. Jeżeli nie otrzymałeś produktu lub jest nie zgodny z tym co tutaj jest napisane możesz zgłosić reklamacje pod adresem email [email protected]. Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem i zgadzają się na wszystkie jego warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług wyrażasz zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu, nie jesteś upoważniony do korzystania lub dostępu do Strony i jej Usług.